— STOWARZYSZENIA TĘCZOWE OPOLE —

Statut

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Tęczowe Opole, a dalej w statucie opisywane jest jako Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem Stowarzyszenie TO.
 3. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu Rainbow Opole
 4. Nazwa Stowarzyszenia, nazwa skrócona oraz logotyp są prawnie chronione.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.
 6. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego oraz może podejmować działania poza jej granicami, aby móc skutecznie realizować swoje cele.
 7. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 8. Stowarzyszenie może do realizacji swoich celów statutowych powoływać biura i zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia

Art. 2

 1. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
 2. Upowszechniania i ochrona  wolności  i praw  człowieka  oraz  swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 3. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 4. Wzmacnianie i kształtowanie indywidualnego rozwoju pozytywnych tożsamości u osób LGBTQIA.
 5. Prowadzenie działań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności kultury osób LGBTQIA.
 6. Działania na rzecz edukacji w zakresie równouprawnienia, różnorodności społecznej, edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji seksualnej.
 7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego i międzykulturowego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.
 8. Wspieranie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie równouprawnienia, różnorodności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 9. Wspieranie działań na rzecz wprowadzenia prawnych zapisów antydyskryminacyjnych dla osób LGBTQIA w polskim systemie prawnym.

Art. 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem, w szczególności:

 1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego i zdrowotnego.
 2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
 3. Organizowanie spotkań, konferencji, dyskusji, seminariów, warsztatów, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych oraz happeningów.
 4. Realizowanie kampanii społecznych, kształtowanie opinii publicznej i dyskursu medialnego.
 5. Działalność wydawniczą.
 6. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, działających w kraju i za granicą.
 7. Prowadzenie biblioteki i archiwum.
 8. Podejmowanie i utrzymywanie publicznego dialogu na tematy związane ze społecznością LGBTQIA.
 9. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
 10. Prowadzenie szkoleń, tworzenie i promowanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup (społecznych, zawodowych i innych)
 11. Działania rzecznicze wpływające na zmianę polityki instytucji podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych w zakresie realizowanych celów.
 12. Budowanie sieci sojuszników i sojuszniczek.
 13. Działania na rzecz ochrony praw człowieka oraz poszerzanie wiedzy społeczeństwa w tym zakresie.
 14. Dążenie do zmiany przepisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w polskim systemie prawnym.
 15. Organizacja zgromadzeń publicznych, demonstracji, protestów i akcji ulicznych.
 16. Dążenie do promowania specjalistycznej pomocy psychologicznej, seksuologicznej, prawnej i medycznej dla osób nieheteronormatywnych, dyskryminowanych oraz doświadczających przemocy.
 17. Aktywizowanie rodzin osób LGBTQIA.
 18. Edukowanie w zakresie antydyskryminacji, równości, akceptacji etc.:
  a) poszerzanie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych;
  b) propagowanie wiedzy na temat zdrowia (psychicznego, fizycznego i społecznego oraz Consentu – zgody w relacji intymnej);
  c) edukowanie kulturalne polegające na upowszechnianiu kultury i sztuki, głównie społeczności LGBTQIA.

Art. 4
Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w obszarze wskazanym w art. 2 i 3

Art. 5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 19.

Rozdział 3
Członkowie i członkinie – ich prawa i obowiązki

Art. 6

Członkowie/członkinie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, a w razie potrzeby lub możliwości, mogą być zatrudniane jako pracownicy / pracownice

Art. 7

 1. Członkowie/ członkinie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) zwyczajne
  b) wspierające
  c) honorowe
 2. Członkiem zwyczajnym lub członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz:
  a) zobowiąże się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym statucie, podpisze deklarację członkowską, której treść uchwala Zarząd Stowarzyszenia
  b) odbędzie staż trwający trzy pełne miesiące, którego zasady określa punkt trzeci bieżącego artykułu;
  c) zobowiąże się do działania na rzecz grupy;
  d) w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna / opiekunki prawnego/-ej.
 3. Odbywany przez stażystę/ stażystkę staż określają następujące zasady:
  a) staż rozpoczyna się w momencie podpisania deklaracji członkowskiej;
  b) stażysta/ka jest zobowiązany/a do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym statucie;
  c) w okresie ostatnich dwóch tygodni stażu zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury członkowskiej;
  d) warunkiem decydującym o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury członkowskiej jest zaangażowanie w działania Stowarzyszenia w okresie stażu.
 4. Członkiem/ członkinią wspierającą Stowarzyszenia może zostać:
  a) osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji osoby sojuszniczej oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia
  b) osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej po złożeniu deklaracji osoby sojuszniczej oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia oraz po zadeklarowaniu na cele Stowarzyszenia pomocy finansowej, rzeczowej lub symbolicznej lub w inny sposób przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem/ członkinią honorową może zostać:
  a) osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.
  b) tytuł honorowej osoby członkowskiej nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 8

 1. Prawa członków i członkiń:
  a) wybieranie władz Stowarzyszenia;
  b) uczestniczenie we wszystkich pracach i zgromadzeniach Stowarzyszenia;
  c) zgłaszanie wniosków dotyczących pracy Stowarzyszenia;
  d) korzystanie z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
 2. Obowiązki członków i członkiń:
  a) czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
  b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu;
  c) regularne (comiesięczne) opłacanie składek członkowskich w minimalnej kwocie 1 PLN.
 3. Prawa stażystek i stażystów:
  a) uczestniczenie we wszystkich pracach i zgromadzeniach Stowarzyszenia;
  b) zgłaszanie wniosków dotyczących pracy Stowarzyszenia;
  c) korzystanie z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
 4. Obowiązki stażystek i stażystów:
  a) czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
  b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu;

Art. 9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
  b) skreślenia z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres pół roku;
  c) wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
  d) utraty osobowości prawnej przez członka/ członkinię sojuszniczego/ą będącego/ą osobą prawną;
  e) śmierci członka/ członkini.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

Art. 10

 1. W skład władz Stowarzyszenia wchodzą Zarząd, Walne Zgromadzenie oraz Komisja Rewizyjna

Art. 11

 1. Zarząd Stowarzyszenia pochodzi z wyboru. Wybór odbywa się poprzez głosowanie w trybie tajnym przez Walne Zgromadzenie członków i członkiń.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków/ członkiń Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu; z tym, że liczba osób uzupełniających nie może przekraczać 1/3 osób pochodzących z wyboru.
 3. W skład Zarządu wchodzą minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób przy zachowaniu parytetu płci. W przypadku nieparzystej liczby członków / członkiń dopuszcza się jednoosobową przewagę jednej z płci. Status osób niebinarnych nie wpływa na ustalenie parytetu.
 4. Kadencja Zarządu trwa rok od chwili wyboru.

Art. 12

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  c) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
  d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
  e) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  f) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
  g) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
  h) opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych;
  i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/ członkiń;
  j) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego;
  k) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami/ członkiniami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
  l) powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;
  m) powoływanie i likwidacja biur;
  n) powoływanie pełnomocników/ pełnomocniczek do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia;
  o) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu;
  p) decydowanie o zawieraniu i rozwiązywaniu wiążących Stowarzyszenie umów z pracownikami/pracownicami lub zleceniobiorcami/zleceniobiorczyniami;
  q) decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników/pracownic Stowarzyszenia;
  r) pozyskiwanie sponsorów/ sponsorek dla działalności Stowarzyszenia;
  s) podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego;
  t) zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
  u) powoływanie dyrektora zarządzającego/ dyrektorki zarządzającej, który/a kieruje bieżącą pracą istniejących biur oraz zatrudnionymi pracownikami/ pracownicami.
 2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu.

Art. 13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków/ Członkiń.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni/ członkinie zwyczajne z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie sojuszniczy/ członkinie sojusznicze, honorowi/ honorowe i zaproszeni/one goście/ gościnie.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawczo-wyborcze.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek minimum połowy liczby członków/ członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Uczestnicy/ uczestniczki Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni/e zostać mailowo powiadomieni/e przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.
 7. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków/ członkiń uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz 30% uprawnionych do głosowania członków / członkiń w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zgromadzenia jest zwoływany w ciągu godziny po poprzednim.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia, które są podejmowane większością 2/3 głosów.

Art. 14

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
  b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, przedstawionego przez Radę Programową,
  c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań i wniosków władz Stowarzyszenia;
  d) powoływanie oraz odwoływanie Zarządu lub poszczególnych ich członków / członkiń;
  e) ustalanie wysokości składek członkowskich;
  f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego / członkini honorowej;
  g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  h) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
  i) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
  j) decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie

Art. 15

 1. Komisja Rewizyjna   jest   władzą   Stowarzyszenia   powołaną   do   sprawowania   kontroli   nad   jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna  składa  się  z minimum  3  członków / członkiń,  wybieranych  spośród  członków / członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia,  którzy/e  na  pierwszym  posiedzeniu  wybierają  ze  swego  grona  przewodniczącego / przewodniczącą.
 3. Członkowie / członkinie Komisji Rewizyjnej wybierani/e są spoza członków / członkiń Zarządu i nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie / członkinie Komisji Rewizyjnej  mają  prawo  udziału,  z  głosem  doradczym,  w  posiedzeniach Zarządu.
 5. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków/ członkiń Komisji Rewizyjnej oraz w przypadkach zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych niż rezygnacja, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości nie przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej.
 6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków/ Członkiń zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Art. 16

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia
  b) zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie
  c) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku
  d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

Art. 17

Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Stowarzyszenia.

 1. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane Zarządowi w formie pisemnej.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należą:
  a) opracowanie założeń programu działania Stowarzyszenia i jego aktualizacja,
  b) okresowe opiniowanie realizacji celów Stowarzyszenia i przedstawianie opinii Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  c) inicjowanie nowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  d) opiniowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
  e) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
  f) służenie głosem doradczym Walnemu Zgromadzeniu Członków / członkiń i Zarządowi.
 3. Członkami / członkiniami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które spełniają jeden z poniższych warunków:
  a) wspierają działalność Stowarzyszenia
  b) posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,
  c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  d) są znaczące ze względu na swój udział społeczności lokalnej.
 4. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
  a) Zarząd Stowarzyszenia
  b) osoby wchodzące w skład Rady Programowej
 5. Członkowie / członkinie Rady Programowej powoływani/e są na czas nieoznaczony przez Zarząd.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Zarząd.
 7. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
 8. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 18

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  a) składki członkowskie;
  b) dotacje, granty, subwencje, w tym z budżetu publicznego;
  c) kontrakty, zlecenia usług;
  d) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  e) środki pochodzące z darowizn, ofiarności prywatnej, spadków i zapisów;
  f) wpływy z działalności statutowej;
  g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych;
  h) innych środków finansowych;
  i) przychody z działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia takiej działalności przez Stowarzyszenie.

Art. 19

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnione są dwie osoby będące członkami/ członkiniami Zarządu.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 20

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków / członkiń uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych osób w drugim terminie.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej nienastawionej na zysk o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.